Varför Doula & kulturtolk

Kvinnor från utomeuropeiska länder som föder barn i Sverige har, på gruppnivå, svårare förlossningar än svenskfödda. Komplikationer är överrepresenterade i gruppen. Dessutom löper deras barn upp till fyra gånger större risk att dö i samband med förlossningen än barn till kvinnor födda i Sverige. Det är allvarliga problem som ofta beror på dålig kommunikation mellan kvinnan och personalen inom mödra- och förlossningsvård. Förutom rent språkliga problem finns också kulturella olikheter som kan skapa missförstånd, dåligt förtroende och otrygghet. Kvinnor från utomeuropeiska länder och deras barn får alltså inte en lika säker vård som kvinnor födda i Sverige.

En doula är en stödperson under förlossningen, som kvinnan lärt känna på förhand. En kulturtolksdoula har därutöver kulturkompetens från såväl hemlandet som Sverige och svensk förlossningsvård. Deras språkliga kunskap är inte bara en merit utan en förutsättning för att uppdraget skall lyckas.

Välgjord internationell forskning om vad stödet från en doula vid förlossningen kan betyda påvisar ”Doulaeffekten” som innebär att där en stödperson närvarar under förlossningen leder det till färre kejsarsnitt, mindre behov av bedövning och bättre upplevelse för mamman. Doulans närvaro gynnar mammans kontakt med sitt nyfödda barn och sin partner. Doulastödet minskar risken för en traumatisk förlossningsupplevelse och förlossningsdepression.

Behovet av doulans tjänster har visat sig vara mycket stort i de invandrartäta stadsdelarna. Genom att doulan blir en förtroendeperson inom sin grupp, har också annan förebyggande hälsovård framgångsrikt kunnat utvecklas, som mammagrupper för gravida. Förtroendet för doulan ”spiller över” på barnmorskan och annan vårdpersonal, så att samarbetet fungerar bättre, och kvinnan/paret lättare kan tillgodogöra sig information.

Genom verksamheten Doula & kulturtolk erbjuds nyinvandrade kvinnor att kostnadsfritt få stöd av en doula med denna språkliga och kulturella kompetens. Verksamheten syftar till att ge trygghet och stöd under denna viktiga livshändelse, och samtidigt öka folkhälsan och integrationen.

Kulturtolksdoulorna blir viktiga personer i dessa kvinnors liv, och för att möta behovet av stöd även efter det att barnet är fött erbjuds även en mötesplats för integration och sociala aktiviteter. Denna mötesplats kallas Mammaforum, och ger en möjlighet för föräldrarna att träffa både doulor och andra föräldrar från olika kulturer. Här ges även språkundervisning, kurser och samhällsrådgivning och Mammaforum blir därför en viktig och positiv plats i närsamhället.

 

Doula & kulturtolk är ett namnskyddat begrepp, ägt av föreningen Födelsehuset. Konceptet garanterar en hög kvalitetsnivå och en gedigen utbildning för doulorna, samt den samlade kunskap och erfarenhet som vi fått genom arbetet med Doula & kulturtolk sedan 2008. Detta sprider Födelsehuset nu till fler orter i landet. Det har uppstått liknande verksamhet i några andra orter inspirerat av vårt koncept, som antagit snarlika namn såsom kulturdoula. Det är dock endast de verksamheter som ingår i Födelsehusets Doula & kulturtolk som garanterat arbetar i enlighet vår handbok och höga kvalitetskrav. De verksamheter/orter som tillhör Doula & kulturtolk finns presenterade på denna hemsida.