Vad vi gör

Födelsehusets Doula & kulturtolk ger stöd till icke-svensktalande kvinnor under graviditet och förlossning. Att föda barn i ett nytt land där man inte talar språket kan upplevas otryggt och skrämmande, och det finns också studier som visar att dessa kvinnor har ett sämre förlossningsutfall. Doula & kulturtolk bidrar till att överbrygga språkliga och kulturella svårigheter vid barnafödande, och ge möjligheter till en jämlik vård.

Doulan är en stödperson under förlossningen, som kvinnan lärt känna på förhand. Hon har kulturkompetens från såväl ursprungslandet som från Sverige och svensk förlossningsvård, och ger stöd på det språk den födande kvinnan talar. Doulan förklarar, ger trygghet och hjälper till med kommunikationen mellan kvinnan och vårdpersonalen. Det är kostnadsfritt för den gravida kvinnan. Doulan har tystnadsplikt.

Födelsehusets Doula & kulturtolk arbetar utifrån kulturell förståelse, med respekt för människors olikheter. Stödet bidrar till en positiv förlossningsupplevelse med gynnsamma hälsoeffekter på kort och lång sikt.

Konceptet Födelsehuset Doula & kulturtolk drivs idag som fristående verksamheter av tre organisationer: Föreningen Mira i Stockholm och Föreningen Tidigt Föräldrastöd i Göteborg.

Föreningen Födelsehuset heter sedan februari 2021 Birth Rights Sweden.