Priser och utmärkelser

Vårdförbundspriset 2016 från Vårdförbundet gick till vår verksamhetsledare i Göteborg, Maria Hogenäs. Motiveringen lyder:

”Barnmorskornas nyskapande arbete visar på mod och vårdens roll i samhället för en jämlik hälsa. Sedan 2008 har Doula & kulturtolk skapat kontinuitet genom en vårdkedja som stödjer och följer utrikesfödda kvinnor och deras partners genom graviditet, förlossning och under barnets första levnadsår.

Födelsehuset och Mammaforum vänder sig till kvinnor från utomeuropeiska länder som ännu inte talar svenska. Barnmorskornas personcentrerade arbetssätt stärker kvinnan och hennes närståendes egna resurser och kunskaper. Barnmorskorna stöttar också de 34 doulorna med kompetens inom 21 olika språk som blir en bro mellan en fragmenterad vård och en individanpassad vård. Kvinnans roll i familjen stärks och kvinnans partner får stöd i sin roll.”

https://www.vardforbundet.se/engagemang-och-paverkan/aktuellt/nyheter/barnmorskan-maria-hogenas-vann-vardforbundspriset/

Årets folkbildningspris 2015 från Västra Götalands bildningsförbund gick till Doula & kulturtolk och Mammaforum.
Motiveringen lyder:

“Med stöd av det uppdrag som staten via återkommande riksdagsbeslut och bidragsgivning ger folkhögskolor och studieförbund vad gäller bland annat tillgänglighet och integration uppstår ständigt nya konstellationer mellan folkbildningsorganisationer och olika typer av annan ideell verksamhet.

Doula är grekiska och betyder kvinna som ger omvårdnad och som dessutom har hög kompetens vad gäller graviditeter. I samarbete mellan föreningen Födelsehuset och studieförbundet Sensus utbildas doulor för att ge stöd till nyanlända gravida kvinnor med vilka de delar kulturell och språklig bakgrund. De får under utbildningens gång fördjupad utbildning om det svenska samhället och kan på så sätt underlätta kontakter med sjukvård och andra institutioner. De stimulerar på olika sätt de gravida kvinnorna till bland annat språkutbildning och kan också puffa för möjligheterna att söka sig till föreningsliv eller till andra mötesplatser. De hjälper till både före och efter förlossningen.

Med ovanstående som bakgrund har styrelsen för Västra Götalands Bildningsförbund beslutat att tilldela årets folkbildarpris 2015 till Projektet Doula och Kulturtolk, vilket drivs av föreningen Födelsehuset i Göteborg och där studieförbundet Sensus är en viktig samarbetspartner med cirkelverksamhet, andra utbildningar, föreläsningar och andra aktiviteter.”

http://www.vgb.nu/arets-folkbildarpris-2015/