Doulauppdrag

Genom Doula & kulturtolk erbjuds icke-svensktalande kvinnor stöd före, under och efter förlossning på sitt eget språk. Doulan träffar mamman/föräldrarna för församtal under graviditeten, oftast vid två tillfällen. När förlossningen sätter igång kontaktar kvinnan sin doula, doulan är sedan med som stöd under förlossningen. Ibland kan de träffas hemma hos kvinnan och åka in tillsammans men ofta ses de på förlossningsavdelningen. Doulan stannar hos kvinnan till dess att barnet har fötts. Efter fortbildning, som kontinuerligt anordnas inom Doula & kulturtolk, kan doulan även ge amningsråd och stöd i den tidiga anknytningen och hud-mot-hud. Doulan och föräldrarna träffas sedan även efter förlossningen för ett uppföljande samtal.

Doulan kan överbrygga den otrygghet och brist på kommunikation som ofta kan uppstå när den födande kvinnan inte kan svenska och inte känner till hur förlossningsvården i Sverige fungerar. Genom ett kontinuerligt och tryggt stöd med både språk- och kulturkompetens ger doulan förutsättningar för en jämlik vård och en positiv förlossningsupplevelse.